ประกาศสำหรับบุคลที่จะเข้ารับการตรวจ ATK หรือ RT-PCR

สำหรับบุคคลที่จะเข้ารับการตรวจ ATK หรือ RT-PCR กรุณาเตรียมเอกสารดังกล่าว *ก่อนรับบัตรคิว*

1. กรุณาสแกน QR CODE เพื่อกรอกข้อมูลก่อนเข้ารับการตรวจ ATK หรือ RT-PCR

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องและระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :