รายชื่อแพทย์

นพ.ภัทริน อินทลักษ์

นพ.ภัทริน อินทลักษ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

พญ.รัตติรส รัตนสถาพร

พญ.รัตติรส รัตนสถาพร

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

พญ.ณัฐกาญจน์ สมสนิท

พญ.ณัฐกาญจน์ สมสนิท

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

นพ.บุญนำ เจริญสุข

นพ.บุญนำ เจริญสุข

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย

พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

นพ.ธนารัตน์ ฤชากร

นพ.ธนารัตน์ ฤชากร

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านมะเร็งวิทยา

นพ.หรินทร์ อัมพรโชติ

นพ.หรินทร์ อัมพรโชติ

สาขา : วิสัญญีแพทย์

นพ.ธนพล โตศักดิ์ภราเลิศ

นพ.ธนพล โตศักดิ์ภราเลิศ

สาขา : วิสัญญีแพทย์

พญ.สรินนา มงคลพรอุดม

พญ.สรินนา มงคลพรอุดม

สาขา : รังสีวิทยาทั่วไป

นพ.มนต์ มีแก้ว

นพ.มนต์ มีแก้ว

สาขา : รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.กฤตริน สุวรรณเทวะคุปต์

นพ.กฤตริน สุวรรณเทวะคุปต์

สาขา : สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.กฤต วานิศวณะทอง

นพ.กฤต วานิศวณะทอง

สาขา : สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.รุ่งโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์

นพ.รุ่งโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.นภฤทธิ์  วงศ์พาณิชย์

นพ.นภฤทธิ์ วงศ์พาณิชย์

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ.สุพรรษา ชะนะนา

พญ.สุพรรษา ชะนะนา

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ.ดาริกา วอทอง

พญ.ดาริกา วอทอง

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์

นพ.ธนกร สืบพันธ์วงษ์

นพ.ธนกร สืบพันธ์วงษ์

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

นพ.สรสิช อินจันทร์

นพ.สรสิช อินจันทร์

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ.ชลธิชา คงนิวัฒน์ศิริ

พญ.ชลธิชา คงนิวัฒน์ศิริ

สาขา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. อภิวุฒิ ชมภูนุชประภา

นพ. อภิวุฒิ ชมภูนุชประภา

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.มาลินี เวชวิทย์วรากุล

พญ.มาลินี เวชวิทย์วรากุล

สาขา : วิสัญญีแพทย์

นพ.วิฑูร เกียรติอุบลไพบูล

นพ.วิฑูร เกียรติอุบลไพบูล

สาขา : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต ศอ นาสิก

พญ.กัลยาณี ยงยุคันธร

พญ.กัลยาณี ยงยุคันธร

สาขา : วิสัญญีแพทย์

นพ.กฤษณ์ ไกรภักดี

นพ.กฤษณ์ ไกรภักดี

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.กนกกานท์ เกียรติก้องแก้ว

พญ.กนกกานท์ เกียรติก้องแก้ว

สาขา : สูตินรีแพทย์

นพ.ดิศรณ์ เจนศักดิ์ศรีสกุล

นพ.ดิศรณ์ เจนศักดิ์ศรีสกุล

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์