รายชื่อแพทย์

นพ.บัญชา บุญสุข

นพ.บัญชา บุญสุข

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ.ภัทริน อินทลักษ์

นพ.ภัทริน อินทลักษ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

6.พญ.ดาริกา วอทอง

6.พญ.ดาริกา วอทอง

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์

นพ.นพดล จิระกาล

นพ.นพดล จิระกาล

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

พญ.รัตติรส รัตนสถาพร

พญ.รัตติรส รัตนสถาพร

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

พญ.ณัฐกาญจน์ สมสนิท

พญ.ณัฐกาญจน์ สมสนิท

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

นพ.บุญนำ เจริญสุข

นพ.บุญนำ เจริญสุข

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย

พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

นพ.ธนารัตน์ ฤชากร

นพ.ธนารัตน์ ฤชากร

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านมะเร็งวิทยา

นพ.หรินทร์ อัมพรโชติ

นพ.หรินทร์ อัมพรโชติ

สาขา : วิสัญญีแพทย์

นพ.ธนพล โตศักดิ์ภราเลิศ

นพ.ธนพล โตศักดิ์ภราเลิศ

สาขา : วิสัญญีแพทย์

พญ.สรินนา มงคลพรอุดม

พญ.สรินนา มงคลพรอุดม

สาขา : รังสีวิทยาทั่วไป

นพ.มนต์ มีแก้ว

นพ.มนต์ มีแก้ว

สาขา : รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.กฤตริน สุวรรณเทวะคุปต์

นพ.กฤตริน สุวรรณเทวะคุปต์

สาขา : สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.กฤต วานิศวณะทอง

นพ.กฤต วานิศวณะทอง

สาขา : สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.ธนเดช รักเพชรมณี

นพ.ธนเดช รักเพชรมณี

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.สุพรรษา ชะนะนา

นพ.สุพรรษา ชะนะนา

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.รุ่งโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์

นพ.รุ่งโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.วรชัย กิตติยาชาญชัย

นพ.วรชัย กิตติยาชาญชัย

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ดิศรณ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล

นพ.ดิศรณ์ เจนศักดิ์ศรีสกุล

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ธเนศ เจตะวัฒนะ

นพ.ธเนศ เจตะวัฒนะ

สาขา : จักษุแพทย์

นพ.รวีโรจน์  เตียววณิชกุล

นพ.รวีโรจน์ เตียววณิชกุล

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ.นภฤทธิ์  วงศ์พาณิชย์

นพ.นภฤทธิ์ วงศ์พาณิชย์

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

พญ.สุปราณี  รักการ

พญ.สุปราณี รักการ

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

พญ.กิรณา  จูประทานสุข

พญ.กิรณา จูประทานสุข

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ.วิชัย  ฉันทะพิชญ์

นพ.วิชัย ฉันทะพิชญ์

สาขา : จักษุแพทย์