รายชื่อแพทย์

นพ.ธเนศ   เจตะวัฒนะ

นพ.ธเนศ เจตะวัฒนะ

สาขา : จักษุแพทย์

พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย

พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

นพ.รุ่งโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์

นพ.รุ่งโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.วรชัย กิตติยาชาญชัย

นพ.วรชัย กิตติยาชาญชัย

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

พญ.สรินนา มงคลพรอุดม

พญ.สรินนา มงคลพรอุดม

สาขา : รังสีวิทยาทั่วไป

นพ.หรินทร์ อัมพรโชติ

นพ.หรินทร์ อัมพรโชติ

สาขา : วิสัญญีแพทย์

นพ.ภัทริน อินทลักษ์

นพ.ภัทริน อินทลักษ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ.กฤตริน สุวรรณเทวะคุปต์

นพ.กฤตริน สุวรรณเทวะคุปต์

สาขา : สูติ-นรีเวชกรรม

พญ.ดาริกา วอทอง

พญ.ดาริกา วอทอง

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์

พญ.ณัฐกาญจน์ สมสนิท

พญ.ณัฐกาญจน์ สมสนิท

สาขา : กุมารเวชกรรม

พญ.รัตติรส รัตนสถาพร

พญ.รัตติรส รัตนสถาพร

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

นพ.นพดล จิระกาล

นพ.นพดล จิระกาล

สาขา : กุมารเวชกรรม

นพ.บัญชา บุญสุข

นพ.บัญชา บุญสุข

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป