รายชื่อแพทย์

นพ.บัญชา บุญสุข

นพ.บัญชา บุญสุข

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ.ภัทริน อินทลักษ์

นพ.ภัทริน อินทลักษ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

พญ.วาสิตา งิ้วสระ

พญ.วาสิตา งิ้วสระ

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

พญ.ภูวิศา วลีวัฒนา

พญ.ภูวิศา วลีวัฒนา

สาขา : เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.ปาริฉัตร ปิติวงษ์

พญ.ปาริฉัตร ปิติวงษ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

6.พญ.ดาริกา วอทอง

6.พญ.ดาริกา วอทอง

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์

นพ.นพดล จิระกาล

นพ.นพดล จิระกาล

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

พญ.รัตติรส รัตนสถาพร

พญ.รัตติรส รัตนสถาพร

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

พญ.ณัฐกาญจน์ สมสนิท

พญ.ณัฐกาญจน์ สมสนิท

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

นพ.บุญนำ เจริญสุข

นพ.บุญนำ เจริญสุข

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย

พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

นพ.ธนารัตน์ ฤชากร

นพ.ธนารัตน์ ฤชากร

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านมะเร็งวิทยา

นพ.สมถะ ปัทมธรรมกุล

นพ.สมถะ ปัทมธรรมกุล

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

พญ.ปัทมา เกียรติภาพันธ์

พญ.ปัทมา เกียรติภาพันธ์

สาขา : อายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร

นพ.หรินทร์ อัมพรโชติ

นพ.หรินทร์ อัมพรโชติ

สาขา : วิสัญญีแพทย์

นพ.ธนพล โตศักดิ์ภราเลิศ

นพ.ธนพล โตศักดิ์ภราเลิศ

สาขา : วิสัญญีแพทย์

พญ.สรินนา มงคลพรอุดม

พญ.สรินนา มงคลพรอุดม

สาขา : รังสีวิทยาทั่วไป

นพ.มนต์ มีแก้ว

นพ.มนต์ มีแก้ว

สาขา : รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.กฤตริน สุวรรณเทวะคุปต์

นพ.กฤตริน สุวรรณเทวะคุปต์

สาขา : สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.กฤต วานิศวณะทอง

นพ.กฤต วานิศวณะทอง

สาขา : สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.ธนเดช รักเพชรมณี

นพ.ธนเดช รักเพชรมณี

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.สุพรรษา ชะนะนา

นพ.สุพรรษา ชะนะนา

สาขา : ศัลยแพทย์ทั่วไป

นพ.รุ่งโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์

นพ.รุ่งโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.วรชัย กิตติยาชาญชัย

นพ.วรชัย กิตติยาชาญชัย

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ดิศรณ์  เจนศักดิ์ศรีสกุล

นพ.ดิศรณ์ เจนศักดิ์ศรีสกุล

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.ธเนศ เจตะวัฒนะ

นพ.ธเนศ เจตะวัฒนะ

สาขา : จักษุแพทย์

นพ.สรณัฐ ทวีบูรณ์

นพ.สรณัฐ ทวีบูรณ์

สาขา : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต ศอ นาสิก