image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม
image
แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม (Hemodialysis Department)

          ให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัย
 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • เตียงไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับขั้น-ลงได้ทั้งหมด 4 เตียง
 • เครื่องไตเทียมซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น Nikkiso
 • แบ่งโซนเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาอย่างต่อเนื่องในกรณีไฟฟ้าดับ
 • อุปกรณ์และยาที่จำเป็นในการช่วยชีวิตพร้อมใช้ สำหรับกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการฟอกเลือด
 • ระบบผลิตและจ่ายน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 • แผนกไตเทียมผ่านการรับรองคุณภาพจากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

 

บุคคลากรทางการแพทย์

 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม พยาบาลอบรมไตเทียม และผู้ช่วยพยาบาลที่มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของอายุรแพทย์โรคไต เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มารับบริการ

การบริการทางการแพทย์

 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน

สิทธิการรักษา

 • สิทธิกรมบัญชีกลาง (ข้าราชการ)
 • สิทธิประกันสังคม (ปกส.)
 • สิทธิเงินสด

 

 

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00-16.00น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

แผนกไตเทียม โทร. 033-265-599 ต่อ 2516 , 2517

กรณีติดต่อนอกเวลาทำการ 096-8894097