วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานสากลชั้นนำทางการแพทย์ ด้านอาชีวเวชศาสตร์ อุบัติเหตุฉุกเฉิน และโรคหัวใจ 

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
  2. ประกันคุณภาพการบริการ (Quality Assurance)

จุดเน้นโรงพยาบาลปี 2566

พัฒนา

  • ด้านอาชีวเวชศาสตร์
  • ด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด