สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ประเภทค่าบริการ​

ส่วนลด
เงินสด 
บัตรเครดิต

ค่าห้อง

10%
5%

ค่ายา

10%
5%

ค่าแล็บ

10%
5%

ค่าเอ็กซ์เรย์

10%
5%

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

  1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครได้ที่ แผนกการเงิน 
  3. เจ้าหน้าที่การเงินลงชื่อในใบสมัครพร้อมประทับตรา จึงจะถือว่าการสมัครมีความสมบูรณ์
  4. นำใบสมัครสมาชิกมาติดต่อขอรับบัตรได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (ชั้น 1)
  5. บัตรสมาชิก Vibharam Member Care มีอายุ 1 ปี
  6. กรณีบัตรหมดอายุ สมาชิกสามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ตามขั้นตอน (ข้อ 1-4)