เครือโรงพยาบาลวิภาราม ได้เข้ารับอบรมอาชีวอนามัยนานาชาติกับทาง UOEH

(University of Occupational and Environmental Health) ประเทศญี่ปุ่น 

 

UOEH (University of Occupational and Environmental Health)

 

         ได้จัด "หลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยนานาชาติ" ให้แก่แพทย์ 3 ท่าน และพยาบาล 2 ท่าน ของเครือ โรงพยาบาลวิภาราม ประเทศไทย โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จัดทำขึ้นตามหลักบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างเครือโรงพยาบาลวิภาราม และ UOEH เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับบริการด้านอาชีวอนามัยในประเทศญี่ปุ่น

         ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับการบรรยายเกี่ยวกับ การตรวจสุขภาพ / บทบาทของแพทย์อาชีวอนามัยสุขภาพจิต อาชีวอนามัยของแรงงานผู้สูงวัย และวิธีการประเมินสภาพแวดล้อมการทำงาน ตลอดจนผลงานวิจัยล่าสุดด้านอาชีวเวชศาสตร์จากคณาจารย์ของ UOEH โดยหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จ และหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยในประเทศไทยได้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :