โครงการบูรณาการตรวจคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตนในจังหวัดชลบุรี โดยกระทรวงแรงงาน, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สปสช.เขต6, สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

ตรวจ COVID-19 ฟรี สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา33-39-40

ที่มีความเสี่ยงสูงในจังหวัดชลบุรี

ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 เมษายน 2564 จำนวน 200 คน/วัน

สถานที่ตรวจ : โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

- เวลารับคิวตรวจ 06.00 น.

- เวลาเริ่มให้บริการ 08.00 น.

เอกสารที่ต้องเตรียมมา : บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาจำนวน 3 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

**หมายเหตุ : หากมีการคัดกรองแล้วผู้ประกันตน "มิใช่" ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อCOVID-19 และประสงค์เข้ารับการตรวจจะต้องเป็นผู้ชำระค่าตรวจด้วยตนเอง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :