ประวัติแพทย์

นพ.สมถะ ปัทมธรรมกุล

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

การศึกษา

จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2551

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2561

ได้รับวุฒิบัตรสาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลตำรวจ เมื่อปี พ.ศ. 2563