รายชื่อแพทย์

นพ.ธนบดี   สุธรรมวันทนีย์

นพ.ธนบดี สุธรรมวันทนีย์

สาขา : รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.ธเนศ   เจตะวัฒนะ

นพ.ธเนศ เจตะวัฒนะ

สาขา : จักษุแพทย์

พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย

พญ.พัชรินทร์ พิทักษ์โชคชัย

สาขา : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

นพ.รุ่งโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์

นพ.รุ่งโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.วรชัย กิตติยาชาญชัย

นพ.วรชัย กิตติยาชาญชัย

สาขา : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.สงคราม ภูหนองโอง

นพ.สงคราม ภูหนองโอง

สาขา : รังสีวิทยาทั่วไป

พญ.สรินนา มงคลพรอุดม

พญ.สรินนา มงคลพรอุดม

สาขา : รังสีวิทยาทั่วไป

นพ.หรินทร์ อัมพรโชติ

นพ.หรินทร์ อัมพรโชติ

สาขา : วิสัญญีแพทย์

นพ.พรชัย วณิชย์วิสุทธิ์ชัย

นพ.พรชัย วณิชย์วิสุทธิ์ชัย

สาขา : สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.ภัทริน อินทลักษ์

นพ.ภัทริน อินทลักษ์

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ.กฤตริน สุวรรณเทวะคุปต์

นพ.กฤตริน สุวรรณเทวะคุปต์

สาขา : สูติ-นรีเวชกรรม

นพ.ตรี เหรียญสุวรรณ

นพ.ตรี เหรียญสุวรรณ

สาขา : อายุรแพทย์ทั่วไป

พญ.ดาริกา วอทอง

พญ.ดาริกา วอทอง

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์

พญ.ณัฐกาญจน์ สมสนิท

พญ.ณัฐกาญจน์ สมสนิท

สาขา : กุมารเวชกรรม

พญ.รัตติรส รัตนสถาพร

พญ.รัตติรส รัตนสถาพร

สาขา : กุมารเวชศาสตร์

นพ.นพดล จิระกาล

นพ.นพดล จิระกาล

สาขา : กุมารเวชกรรม

นพ.บัญชา บุญสุข

นพ.บัญชา บุญสุข

สาขา : เวชปฎิบัติทั่วไป